Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot afname van één of meer Opleidingsproducten van Opdrachtnemer.
1.2. Opdrachtnemer: Shiatsu Scholingscentrum, gevestigd te Grou, 9001 ZJ, aan de Oedsmawei 24J en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53117115.
1.3. Opleidingsproduct(en): de opleiding, cursus of training die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.
1.4. In Company- en Maatwerktrajecten: alle Opleidingsproducten die op maat worden aangeboden aan een Opdrachtgever.
1.5. Individuele Begeleiding en Coaching: een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven.
1.6. Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.
1.7. Opdrachtgever: de opdrachtgever van Opdrachtnemer. Opdrachtgevers kunnen zijn: a. Ondernemingen die Opdrachtnemer opdracht geven voor het verzorgen van In Company- en Maatwerktrajecten voor personeelsleden. b. Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan een opleidingsproduct van Opdrachtnemer deelnemen via een Open Inschrijving.
1.8. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

2. Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

2.1. De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Opdrachtnemer zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.Shiatsu Scholingscentrum.nl. De gewijzigde
Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

3. Organisatie

3.1 Opdrachtnemer zorgt er voor dat vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs binnen veertien dagen worden beantwoord.
3.2 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat brieven die een langere verwerkingstijd vragen dan binnen de vastgestelde termijn van veertien dagen worden beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.3 Opdrachtgever heeft veertien dagen bedenktijd ingaande vanaf de bevestigingsdatum die door de Opdrachtnemer wordt vastgesteld na ontvangst van het inschrijvingsformulier van de Opdrachtgever en dit wordt aan de Opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.

4. Tarieven algemeen

4.1. Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
4.2. Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, waaronder maar nie beperkt tot de deelname van Opdrachtgever aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer, op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

5. Tarieven In Company- en Maatwerktrajecten, Individuele Begeleiding en Coaching

5.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
5.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5.3. Opdrachtnemer zal maandelijks of per deelopdracht overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden tenzij sprake is van een kleine opdracht in welk geval Opdrachtnemer aan het einde van de opdracht tot declaratie zal overgaan.
5.4. Het is Opdrachtnemer toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.
5.5. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
5.6. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
5.7. Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van Opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden in overleg voor het aangaan van de opdracht besproken en kunnen in door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gefactureerd.
5.8. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Tarieven Open Inschrijvingen

6.1. Opdrachtnemer factureert Opdrachtgever van Open Inschrijvingen direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.
6.2. De betaling moet te allen tijde hebben plaatsgevonden voor aanvangsdatum van het Opleidingsproduct. De door Opdrachtnemer gehanteerde standaard betalingstermijn 14 dagen na datum factuur.
6.3. Betaling per twee maanden is mogelijk. Hierbij dienen de volgende zaken in acht te worden genomen. Bij betaling per twee maanden dient telkens twee maanden vooruit te worden voldaan, te weten1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart, zijnde 25% van het overeengekomen cursusbedrag.
6.4. Eventueel andere opdracht gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast.

7. Inschakeling derden en vervanging docenten/trainers

7.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.2. Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien Opdrachtnemer meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de het Opleidingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

8. Non-concurrentie

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na het einde van de Overeenkomst een hulppersoon (bv. een freelancer) van de andere partij in dienst nemen of daarmee over indiensttreding onderhandelen.

9. Intellectueel eigendomsrecht
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Opdrachtnemer, de docent en/of derden.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
9.3. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven.
9.4. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

10. Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
10.2. Opdrachtgever dient bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer heeft aangegeven welke gegevens hiervoor benodigd zijn. Deze gegevens zullen door Opdrachtnemer uitsluitend worden gebruikt voor het administreren van Inschrijvingen en het leveren van de Opleidingsproducten van Opdrachtnemer.

11. Annulering

11.1. Bij annulering van Open Inschrijvingen vanaf de datum van inschrijving tot vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht, wordt een bedrag van € 150,00 administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen twee weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen één weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd.
11.2. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever tot vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 150,00 administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd evenals niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever of Opdrachtgever binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten evenals niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd.
11.3. Bij annulering kan Opdrachtgever voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan Opdrachtnemer wordt doorgegeven en mits de vervanger past binn
11.8. Annulering of wijziging van Individuele Begeleiding en Coaching kan kosteloos geschieden tot 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging korter dan 24 uren voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd.
11.9. Annulering of wijziging waarbij terugbetalingen moeten worden gedaan door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer dienen binnen een vastgestelde termijn van veertien dagen worden verwerkt.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Opdrachtnemer niet instaan voor de aanwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en het cursusmateriaal. Opdrachtnemer en de docenten/trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.
12.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever in verband met deelname aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer of uit hoofde van de Overeenkomst.
12.3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
13. Overmacht
13.1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
13.2. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.3. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

14. Klachten

14.1. Opdrachtnemer zal zijn uiterste best doen om klachten te voorkomen, toch kan het zijn dat er klachten ontstaan. Klachten van welke aard dan ook hoort Opdrachtnemer graag zo spoedig mogelijk. Opdrachtgever streeft een open communicatie na, en voelt een Opdrachtgever zich vrij van toepassing mondeling zijn beklag te doen.
14.2. Klachten over de dienstverlening van Opdrachtnemer kunnen schriftelijk per e-mail door Opdrachtgever worden ingediend via het e-mailadres info@karinwettstein.nl of via het adres Hoxma 4, 9001 LE Grou.
14.3. Opdrachtnemer zal de ontvangst van klachten binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigen aan klager. Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld en binnen uiterlijk vier weken zal op de klacht een reactie volgen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de klager hiervan binnen vastgestelde termijnen schriftelijk in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. De klager heeft de beroepsmogelijkheid om bij de Onderwijsgeschillen zijn klacht te melden. Dit kan via de website van de Onderwijsgeschillen, https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc’. Het adres van de Onderwijsgeschillen is Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht. De uitspraak van de Onderwijsgeschillen is bindend.
14.4. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vijf jaar worden bewaard.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
15.2. De rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
15.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.